งานแถลงทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ปี 2567 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

งานแถลงทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ปี 2567 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) นำโดยคุณลอย จูน ฮาว อุปนายกสมาคม และ คุณพีรพรรณ อังคสุโข เลขาธิการสมาคม ได้เข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ปี 2567 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ ห้อง Meeting Room ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รวมถึงนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในปี 2567 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมาย “Springboard of Asia’s Growth” โดยทีเส็บจะผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

1. งานเทศกาลนานาชาติ (Festival) ซึ่งที่ผ่านมา ทีเส็บได้สนับสนุนงานเทศกาลกว่า 100 งาน สร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้ประเทศกว่า 50,000 ล้านบาท

2. งานแสดงสินค้านานาชาติ จากรายงานของสมาคมการแสดงสินค้าโลก หรือ UFI พบว่า ในปี 2565 ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน และอันดับ 4 ของเอเชีย ในด้านพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้า และในปี 2566 งานแสดงสินค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มรายได้และจำนวนนักเดินทางไมซ์ต่างชาติเข้าสู่ไทย

3. ตลาดไมซ์ในประเทศ ในปี 2566 มีนักเดินทางไมซ์ในประเทศ จำนวน 16.5 ล้านคน คิดเป็น 95% ของนักเดินทางไมซ์โดยรวมทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท ทีเส็บจึงได้เตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับพื้นที่เป้าหมาย (Destination Readiness) และการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า (Authentic Experience) เชื่อมโยงเมืองไมซ์ทั้ง 10 แห่ง พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ยกทีมประชุม รุมรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในภาพรวม

On October 24, 2023, Thai Exhibition Association (TEA), led by Mr. Loy Joon How, 1st Vice President of Thai Exhibition Association and Ms. Perapan Angkhasuko, Secretary General of Thai Exhibition Association, participated in an event to launch the Directions to drive Thai MICE Industry in 2024. The event was organized by The Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) and took place at the Meeting Room on the 2nd floor of the Queen Sirikit National Convention Center.

Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, President, Thailand Convention & Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB, disclosed that TCEB’s directions in driving Thai MICE industry aim to respond to the shifting needs in both local and international markets. For TCEB’s 2024 operation that will be a stepping stone towards the Springboard of ASIA’s Growth, the 3 departments of the bureau will take charge as follows:

1. Mega Events and Festivals – Through the years, TCEB have provided support to more than 100 festivals, generating over 50,000 million in circulation for the Thai economy.

2. International Exhibition – According to the report of the Global Association of the Exhibition Industry or UFI, Thailand was in 2022 ranked No.1 in ASEAN and No.4 in Asia in terms of exhibition spaces. In 2023, exhibition has been a key factor in the increase of revenue and the number of foreign MICE travellers entering Thailand.

3. Domestic MICE Market – In 2023, the number of domestic MICE travellers has accounted for 16.5 million or equivalent to 95% of overall local and overseas MICE travellers, generating 50,000 million baht of revenue. The department has, therefore, made preparation to drive Destination Readiness and create Authentic Experience. This approach will put all 10 MICE Cities into connection. In addition, a campaign to promote domestic market will be launched as part of a driver of the whole market.