สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวีดีโอสั้น เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลงานบริการ ส่งเสริมการรับรู้ ตลอดจนเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ และบริการของ สสว. ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม MSME ของประเทศ จำนวน 9 ตอน ตามลิงก์นี้ ตอนที่ 1 : บทบาท ภารกิจ สสว. https://fb.watch/msbrrkwXxr ตอนที่ 2 : SME ONE ID   https://fb.watch/lDKl9IE-26 ตอนที่ 3 : THAI-SME GP ประตูสู่งานภาครัฐเพื่อให้ SME ไทยเข้าถึงโอกาสของงานเป็นจริงได้ https://fb.watch/lM-am7xsHl…