สไลด์บรรยายในงานอบรมหลักสูตร Project Management Enhancement + Operation ครั้งที่ 3

สไลด์บรรยายในงานอบรมหลักสูตร Project Management Enhancement + Operation ครั้งที่ 3