ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Ms. Panittha Buri President of Thai Exhibition Association (TEA), attended the 2nd Annual MICE Industry Development Committee Meeting in 2023. This event was organized by The Thailand Convention and Exhibition Bureau on Thursday, September 21st at Ruenton Restaurant, Montien Hotel Surawong Bangkok.
.
Accompanied by representatives from the MICE Industry Association, seated from left to right, including:

1. Ms. Supalux Suvathi, Chairperson – Standards and Sustainability of Thai Exhibition Association

2. Ms. Perapan Angkhasuko, Secretary General of the Thai Exhibition Association

3. Ms. Kritsanee Srisatin, Deputy Secretary General of Thailand Incentive and Convention Association

4. Ms. Panittha Buri, President of the Thai Exhibition Association

5. Mr. Chiruit Isarangkun Na Ayuthaya, President – Thailand Convention and Exhibition Bureau

6. Ms. Orachorn Wongpan-ngam, Director – MICE Capabilities Development Department, Thailand Convention and Exhibition Bureau

7. Mr. Dhoranin Siripattanodomsakul, Chairman of Training & Development Thai Hotels Association

8. Mr. Pichet Turongkinanon, Vice Chairman of the Committee – Business of Creative and Event Management Association (EMA)

9. Mr. Ittipol Sureerat, Committee Member – Business of Creative and Event Management Association (EMA)

Additionally, in attendance were :

Associate Professor Dr. Siriwut Buranapin, Northeast MICE Academic Cluster – Chiang Mai University

Ms. Prapapan Sangmuang, Thailand Incentive and Convention Association

Ms. Chavika Poachanukoon, Business of Creative and Event Management Association (EMA)

Ms. Salakjit Chinchananuphap, Thai Hotels Association

Ms. Nuanrumpa Ngambanharn, Thailand Convention and Exhibition Bureau

Ms. Pat Satkhum, Thailand Convention and Exhibition Bureau

Ms. Sita Lam-opart, Thailand Convention and Exhibition Bureau

The objective of the meeting was to promote collaboration among government agencies, private sector organizations, and educational institutions related to the future development and advancement of Thailand’s microelectronics industry.


คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องอาหารเรือนต้น โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
.
พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมในอุตสาหกรรมไมซ์เข้าร่วมประชุม (ที่นั่งจากซ้ายไปขวา) ประกอบด้วย

1. คุณศุภลักษ์ สุวัตถิ ประธานฝ่ายมาตรฐานและความยั่งยืน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

2. คุณพีรพรรณ อังคสุโข เลขาธิการ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

3. คุณกฤษณี ศรีษะทิน อุปนายก สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

4. คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

5. คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

6. คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

7. คุณธรณินทร์ สิริพัฒโนดมสกุล ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมสมาคมโรงแรมไทย

8. คุณพิเชษฐ ตุรงคินานนท์ อุปนายกสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

9. คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ กรรมการสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

ร่วมด้วย

รศ.ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร เครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณประภาพรรณ สังข์เมือง สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)

คุณชวิกา โพชนุกูล สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน

คุณสลักจิตต์ ชินชนานุภาพ สมาคมโรงแรมไทย

คุณนวลรัมภา งามบรรหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คุณภัทร์ ศาสตร์ขำ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

คุณสิตา เอี่ยมโอภาส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคตต่อไป