งาน “ISAN MICE Expo 2023 : MICE POWER SOFT POWER” ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

งาน “ISAN MICE Expo 2023 : MICE POWER SOFT POWER” ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน

Ms. Panittha Buri President of Thai Exhibition Association (TEA), was invited to attend the “ISAN MICE Expo 2023: MICE Power Soft Power”, the first major MICE event in the northeastern region of Thailand. The event provided a platform for MICE organizations from both the public and private sectors in various areas to meet and exchange information about products and services through business matching events.

The association president participated in various activities at the event, including conferences, business matching, and a showcase area.

The ISAN MICE Expo 2023 aims to enhance the competitiveness of the MICE destination in the northeastern region by leveraging the diversity of Isaan identity, creating valuable experiences through the creative power of MICE events, and contributing to the government’s policy to promote and support the growth of domestic conferences and events. This will create jobs, stimulate regional economies, and help enhance the MICE industry‘s potential in northeastern Thailand and the country as a whole.

In concurrent event – Regional Exhibition ISAN Connect – the President also gave a Key Note speech on the Key success factors of Exhibitions to Esarn MICE Organisers, hosted by Khun Kanokporn Damrongkul Director of Domestic MICE department.

Amongst the front row speakers were friendly faces of MICE players in Bangkok.
CityNeon
SEA (Thailand)
VNU Exhibitions Asia

List of agencies and organizations that attended ISAN MICE 2023 :

1. Deputy Governor of Khon Kaen Province

2. Deputy Governor of Udon Thani Province

3. Director of the Strategic Planning and Information for Provincial Development Group

4. Senior Vice President of the Thailand Convention and Exhibition Bureau

5. Director of Northeastern Regional Office, Thailand Convention & Exhibition Bureau

6. Deputy Director of the Tourism Authority of Thailand (TAT) Khon Kaen Office

7. President of the Khon Kaen Provincial Tourism Industry Council

8. President of the Udon Thani Provincial Chamber of Commerce

9. President of the Nakhon Ratchasima Provincial Tourism Industry Council

10. President of the Khon Kaen Provincial Chamber of Commerce

11. President of the Khon Kaen Provincial Chamber of Commerce

12. President of the Nakhon Ratchasima Provincial Chamber of Commerce

13. President of the Nakhon Ratchasima Provincial Chamber of Commerce

14. President of the Udon Thani Provincial Chamber of Commerce

15. President of the Khon Kaen Tourism and MICE Business Association

16. President of the Nakhon Ratchasima Hotel Association

17. President of the Udon Thani Provincial Tourism Industry Council

18. President of the Udon Thani Tourism Business Association

ISANMICEExpo2023_photo1

คุณปนิษฐา บุรี นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน “ISAN MICE Expo 2023 : MICE POWER SOFT POWER” ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ซึ่งเป็นเวทีให้หน่วยงานไมซ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

โดยนายกสมาคมฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วยการประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ และพื้นที่สำหรับแสดงนิทรรศการ (Showcase)

ทั้งนี้ งาน ISAN MICE Expo 2023 มีเป้าหมายยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานไมซ์ในภาคอีสานด้วยความหลากหลายของอัตลักษณ์อีสาน การสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่า ผ่านพลังสร้างสรรค์ของกิจกรรมไมซ์ MICE Power และ อีสาน Soft Power อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน ให้ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยต่อไป

ขณะเดียวกันในงาน Regional Exhibition ISAN Connect นายกสมาคมฯ ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าแก่ผู้จัดงานไมซ์อีสาน โดยคุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ISAN MICE 2023 ดังนี้

บริษัท CityNeon
บริษัท SEA (Thailand)
บริษัท VNU Exhibitions Asia

1. คุณธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

2. คุณศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

3. คุณณรงชนนฐ์ ดีปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

4. ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

5. คุณอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6. คุณศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น

7. คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

8. พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

9. ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

10. คุณชาญณรงค์ บุริศตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

11. ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

12. คุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

13. คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

14. คุณธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

15. คุณศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์
จังหวัดขอนแก่น

16. คุณสวัสดิ์ มังกรวัฒน์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา

17. คุณพรพิมล กังวานตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

18. นายธนกร วีรชาติยานุกูล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ISANMICEExpo2023_photo2